Keenan_Sawyers.JPG

Keenan Sawyers

Age: 20

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possession with intent to supply a control drugs – Cannabis // Meddu ar gyffuriau a reolir gyda'r bwriad o'u cyflenwi – Canabis

Sentence: 16 months / 16 misoedd

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On 25th June 2017 PC Matthew Mallett and PC Thomas Gardner were on mobile patrol in the Beaufort Road area of Newport. Whilst on their duties officers spotted Keenan Sawyers and as officers stopped to speak with him, he made off. Officers pursued him and PC Mallett detained Sawyers in a nearby field. He was found to be in possession of multiple bags of Cannabis and a large amount of cash and was subsequently arrested for possession with intent to supply controlled drugs. On 21st December 2017 Keenan Sawyers attended Cardiff Crown Court where he pleaded guilty to supplying Cannabis and was sentenced to 16 months imprisonment. Officer in charge of the case, PC Matthew Mallett said "Patrols were being conducted in the areas suffering from drug dealing which had been identified by members of public. These patrols resulted in this male being detained for drug supply offences and he has been sentened accordingly. We will continue to actively target those who are dealing drugs and ask members of the public to report any information via 101.” // Ar 25 Mehefin 2017 roedd PC Matthew Mallett a PC Thomas Gardner ar batrôl symudol yn ardal Beaufort Road yng Nghasnewydd. Pan oeddent ar ddyletswydd gwelodd y swyddogion Keenan Sawyers ac wrth iddynt stopio i siarad ag ef, rhedodd i ffwrdd. Dilynodd y swyddogion ef a gwnaeth PC Mallett gadw gafael ar Sawyers mewn cae gerllaw. Cafwyd bod sawl bag o Ganabis a swm mawr o arian parod yn ei feddiant ac o ganlyniad i hynny cafodd ei arestio am fod â chyffuriau a reolir yn ei feddiant gyda'r bwriad o'u cyflenwi. Ar 21 Rhagfyr 2017 mynychodd Keenan Sawyers Lys y Goron Caerdydd lle plediodd yn euog i gyflenwi Canabis a chafodd ei ddedfrydu i 16 mis yn y carchar. Dywedodd y swyddog a oedd yn gyfrifol am yr achos, PC Matthew Mallett "Cynhaliwyd patrolau yn yr ardaloedd â chyffuriau yn cael eu gwerthu ynddynt a nodwyd gan aelodau o'r cyhoedd. Arweiniodd y patrolau hyn at gadw'r dyn hwn yn y ddalfa am droseddau cyflenwi cyffuriau a chafodd ei ddedfrydu yn unol â hynny. Byddwn yn parhau i fynd ati i dargedu'r bobl hynny sy'n gwerthu cyffuriau ac yn gofyn i aelodau'r cyhoedd roi gwybod am unrhyw wybodaeth drwy ffonio 101."

Back to list