Cyswllt Nad yw'n Argyfwng a Chyswllt Cyffredinol

Os nad oes angen cymorth brys arnoch, neu os oes gennych ymholiad cyffredinol, dylech ddeialu 101  (galwadau nad yw'n argyfwng).

Codir tâl o 15 ceiniog ar gyfer pob galwad i 101 o linellau daear a ffonau symudol - ni waeth pa mor hir rydych ar y ffôn.

Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar eich lleferydd, gallwch gysylltu â'r Heddlu drwy ddefnyddio ffôn testun drwy Typetalk ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys ar 18001 101.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol: 01633 838111

Os ydych am anfon llythyr atom drwy'r post, ysgrifennwch i:

Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ

Os byddai'n well gennych anfon e-bost atom: contact@gwent.pnn.police.uk

A oes angen i mi ffonio'r Heddlu?

Efallai y bydd asiantaeth arall mewn sefyllfa well i'ch helpu gyda'ch ymholiad. Er enghraifft:

Gall eich Awdurdod Lleol helpu gydag amrywiaeth o faterion, o ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus i gwn crwydr, sbwriel, tipio anghyfreithlon, teithio a phroblemau parcio.

Os gwelwch dân, mae angen i chi gysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru drwy ffonio 999 a gofyn am y Gwasanaeth Tân.

Gall canolfannau Cyngor ar Bopeth eich helpu gydag anghydfodau sy'n ymwneud â dychwelyd a bod yn berchen ar dir ac eiddo neu'r hawl i weld plant.

Os bydd angen i'r Heddlu ymateb i'ch sefyllfa, byddant yn eich cyfeirio at 101.

Dysgwch fwy am wasanaethau'r Heddlu yng Nghymru a Lloegr.