Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Swyddogion yr Heddlu

Heddlu Gwent – Recriwtio Swyddogion yr Heddlu (Trosglwyddo Sgorau'r Ganolfan Asesu) ar agor!

Lleolir yn: Heddlu Gwent, Yr Heddlu cyfan

Mae Heddlu Gwent yn derbyn trosglwyddo canlyniadau Canolfan Asesu SEARCH yr Heddlu, er mwyn recriwtio Cwnstabliaid newydd ar brawf.

 Mae'r meini prawf ar gyfer trosglwyddo eich canlyniadau fel a ganlyn:

  • Mae'n rhaid eich bod wedi mynychu canolfan Asesu'r Heddlu gydag un o Heddluoedd y Swyddfa Gartref (proses genedlaethol SEARCH).
  • Mae'n rhaid eich bod wedi sefyll eich asesiad yn y ganolfan o fewn y 12 mis diwethaf (h.y. nid cyn mis Mawrth 2016).
  • Rhaid llwyddo yn y ganolfan asesu gyda sgôr cyffredinol o 50% neu uwch. (Noder bod yn rhaid i bob isafswm sgôr gael ei gyflawni hefyd).
  • Rhaid bod ymgeiswyr yn dal trwydded yrru llaw lawn, cyn i lythyr cynnig gael ei gyflwyno.

Anfonwch gopi o'ch adborth SEARCH swyddogol a chopi o'ch trwydded yrru i: centralrecruitment@gwent.pnn.police.uk

Staff yr Heddlu

Bydd disgwyl i'r Rheolwr Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl ddarparu arweinyddiaeth strategol a rheoli tîm o bum gweithiwr proffesiynol iechyd meddwl yn gweithio yn y gyfres cyfathrebu. Fel y rheolwr, bydd disgwyl i chi weithio gyda phartneriaid i weithredu Concordat iechyd meddwl Gwent a gweithio gydag arweinydd Iechud Meddwl Heddlu Gwent i ddatblygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau i gefnogi a gwella arferion gwaith. Y nod yw gwella ein hymateb i iechyd meddwl o fewn yr heddlu ac asiantaethau Partner.

Cynhelir sesiynau ymwybyddiaeth ar Dydd Mercher, 16 Awst , 10 am-12.00yp a, Dydd Iau 24 Awst 2.00-16.00 yn Vantage Point, Ty Coch Way, Cwmbran NP44 7HF. Mae hwn yn gyfle i ni i dweud mwy wrthych am y swydd wag hon ac i chi ofyn eich cwestiynau. Os hoffech chi archebu lle ar sesiwn hon e-bostiwch centralrecrutiment@gwent.pnn.police.uk.

 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau 

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad

Pencadlys Heddlu Gwent, Cwmbran

Cyflog

 £49,522 - £52,492  

Oriau

37 [Yr oriau gwaith yn bennaf dydd Llun – dydd Gwener ond mae disgwyl oherwydd anghenion y gwasanaeth fod yn wasanaeth 24/7 Bydd adegau y bydd angen ichi weithio y tu allan i oriau craidd.  Disgwylir hyn fel rôl y rheolwr i reoli'r galw am wasanaethau. Mae'r cyflog yn gyflog cynhwysol]

Dydd cau

7 Medi 2017 am 12 yh

 

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Bydd disgwyl i'r Rheolwr Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl ddarparu arweinyddiaeth strategol a rheoli tîm o bum gweithiwr proffesiynol iechyd meddwl yn gweithio yn y gyfres cyfathrebu. Fel y rheolwr, bydd disgwyl i chi weithio gyda phartneriaid i weithredu Concordat iechyd meddwl Gwent a gweithio gydag arweinydd Iechud Meddwl Heddlu Gwent i ddatblygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau i gefnogi a gwella arferion gwaith. Y nod yw gwella ein hymateb i iechyd meddwl o fewn yr heddlu ac asiantaethau Partner.

Cynhelir sesiynau ymwybyddiaeth ar Dydd Mercher, 16 Awst , 10 am-12.00yp, a Dydd Iau 24 Awst 2yp-4yp yn Vantage Point, Ty Coch Way, Cwmbran NP44 7HF. Mae hwn yn gyfle i ni i dweud mwy wrthych am y swydd wag hon ac i chi ofyn eich cwestiynau. Os hoffech chi archebu lle ar sesiwn hon e-bostiwch centralrecrutiment@gwent.pnn.police.uk.

 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau 

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad

Pencadlys Heddlu Gwent, Cwmbran

Cyflog

 £40,316 - £43,884 

Oriau

37 [Yr oriau gwaith yn bennaf dydd Llun – dydd Gwener ond mae disgwyl oherwydd anghenion y gwasanaeth fod yn wasanaeth 24/7 Bydd adegau y bydd angen ichi weithio y tu allan i oriau craidd.  Disgwylir hyn fel rôl y rheolwr i reoli'r galw am wasanaethau. Mae'r cyflog yn gyflog cynhwysol]

Dydd cau

7 Medi 2017 am 12 yh

 

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr