Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Swyddogion yr Heddlu

Mae Heddlu Gwent am recriwtio Cwnstabliaid yr Heddlu a Ditectif Gwnstabliaid o heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref, sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf.

Rydym yn chwilio am Gwnstabliaid yr Heddlu o bob cefndir, sy'n gwasanaethu gyda heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref ar hyn o bryd. Yn ogystal â llawer o fuddiannau staff, rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa, swyddi arbenigol, yn ogystal â rhagolygon datblygu a dyrchafu.

Rydym hefyd am recriwtio Ditectifs sydd â sgiliau a phrofiad o reoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth, a/neu brofiad o gasglu tystiolaeth ddigidol, delio â throseddau a hwylusir gan ddulliau seibr, a dealltwriaeth o amrywiaeth o wendidau a'r ffyrdd priodol o ymateb.

Os ydych yn credu bod gennych y sgiliau a'r brwdfrydedd angenrheidiol ac y gallwch ddangos ymrwymiad i gyflawni lefelau uchel o bresenoldeb a pherfformiad, yna gwnewch gais nawr. Byddech yn cael y cyfle i weithio mewn cymysgedd o gymunedau gwledig a threfol, ac yn profi amrywiaeth eang o heriau gwahanol bob dydd.

Yn ogystal â'r ffurflen gais, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gael eu fetio a chynnig geirdaon, llwyddo mewn cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau ac Archwiliad Iechyd.

Mae Gwent yn ardaloedd amrywiol yn ddiwylliannol ac i sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn llawn, rydym yn croesawu ceisiadau o bob cefndir a gr?p ethnig.

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Swyddogion Heddlu (Sgoriau Trosglwyddo Canolfannau Asesu) Recriwtio

Lleolir yn: Heddlu Gwent | Yr Heddlu cyfan

Mae Heddlu Gwent yn derbyn trosglwyddo canlyniadau Canolfan Asesu SEARCH yr Heddlu, er mwyn recriwtio Cwnstabliaid newydd ar brawf.

 Mae'r meini prawf ar gyfer trosglwyddo eich canlyniadau fel a ganlyn:

 • Mae'n rhaid eich bod wedi mynychu canolfan Asesu'r Heddlu gydag un o Heddluoedd y Swyddfa Gartref (proses genedlaethol SEARCH).
 • Mae'n rhaid eich bod wedi sefyll eich asesiad yn y ganolfan o fewn y 12 mis diwethaf (h.y. nid cyn Hydref 2016).
 • Rhaid llwyddo yn y ganolfan asesu gyda sgôr cyffredinol o 50% neu uwch. (Noder bod yn rhaid i bob isafswm sgôr gael ei gyflawni hefyd).
 • Rhaid bod ymgeiswyr yn dal trwydded yrru llaw lawn, cyn i lythyr cynnig gael ei gyflwyno.

Anfonwch gopi o'ch adborth SEARCH swyddogol a chopi o'ch trwydded yrru i:

centralrecruitment@gwent.pnn.police.uk

Staff yr Heddlu

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

  

Lleoliad
Cyflog£17,943 - £19,122
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

13/12/2017 @ 12:00 noon

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Gweinyddwr fetio i datblygu cymorth gweinyddol effeithio ar gyfer Uned Fetio'r Heddlu ac, yn benodol, rhoi sicrwydd o ran uniondeb pob ymgeisydd sydd am ymuno â Heddlu Gwent. Yn ogystal â hyn, helpu Swyddog Fetio'r Heddlu gyda'r gwaith o fetio personél nad ydynt yn swyddogion yr heddlu.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad Pencadlys Y Heddlu, Cwmbran
Cyflog£17,943 - £21,618
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau01/11/2017 am 12 hanner dydd


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Ymwchwil i cynorthwyo'r broses ddadansoddi drwy gynnal ymchwil a chasglu a gwerthuso gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau a chreu cynnyrch er mwyn helpu'r Heddlu i fodloni ei ofynion data statudol a deddfwriaethol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

 

LleoliadPencadlys Heddlu
Cyflog£19,521 - £21,618
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

29/11/2017 am 12 hanner dydd

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Rydym yn chwilio am am Ymarferydd Newid i rhoi cymorth i cynhwysfawr i'r rhai sy'n gyfrifol am gyflwyno newidiadau busnes a gwelliannau effeithlonrwydd drwy ddefnyddio technegau a dulliau cydnabyddedig i fesur a gwerthuso buddiannau busnes.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau 

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

LleoliadPencadlys Heddlu Gwent
Cyflog £21,999- £24,030
Oriau

37 awr yr wythnos 

Dydd Cau 29/11/2017 am 12 hanner dydd

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am ymchwiliol cymorth swyddog-uned diogelu'r cyhoedd;

 • I ddarparu cymorth yn ymchwilio i ddigwyddiadau a throseddau o fewn uned amddiffyn y cyhoedd.
 • Rhoi diogelu, cymorth a chyngor mewn achosion o gam-drin domestig
 • I gynnal ymchwiliadau yn unol â chyfarwyddyd gan y swyddog ymchwilio uwch

Lawrlwytho proffil y rôl

Lawrlwytho y canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

LleoliadPencadlys Heddlu, Cwmbran
Cyflog£24813- £26535
Oriau37 awr yr wythnos  
Dydd cau6 o Rhagfyr 2017 12yp hanner dydd. 


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr