Uwch Reolwyr

Pennaeth Gwasanaethau Pobl - Neil Lewis

Ymunodd Neil â Heddlu Gwent ym mis Gorffennaf 2015 ar ôl bod yn Rheolwr Adnoddau Dynol gyda Chyngor Dinas Casnewydd. Mae Neil wedi gweithio ym maes Adnoddau Dynol ers dros 15 mlynedd ar ôl graddio gyda BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol Morgannwg a chwblhau MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol. Mae Neil ar hyn o bryd yn llunio Strategaeth Lles Heddlu Gwent.

Mae Neil yn gyfrifol am: Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu, Iechyd Galwedigaethol ac Iechyd a Diogelwch.

E-bost cyswllt: neil.lewis@gwent.pnn.police.uk

Pennaeth Caffael - Paula Corfield

Mae Paula wedi gweithio ym maes caffael ers 21 mlynedd yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus. Mae hi wedi gweithio i Heddlu Gwent ers deng mlynedd. 

Mae gan Paula gymhwyster MCIPS ac mae ganddi Ddiploma mewn Arweinyddiaeth a Rheoli. Mae Paula hefyd yn gweithio tuag at MSc mewn Caffael Strategol.

E-bost cyswllt: paula.corfield@gwent.pnn.police.uk

Pennaeth Ystadau - Kieran McHugh

Ymunodd Kieran â Heddlu Gwent yn 2001 ac mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad ôl-raddedig mewn Rheoli Ystadau yn y sectorau bancio, hamdden, y sector preifat a sector y llywodraeth.

Mae Kieran yn cynrychioli Heddlu Gwent ar Fwrdd Ystadau Gwasanaeth Brys ar y Cyd De Cymru a Gr?p Ystadau Cenedlaethol yr Heddlu (NPEG). Mae'n gyfrifol am y Strategaeth Ystadau, Rheoli Ystadau, Cyfleusterau a Lifrai a'r Storfa Cyfarpar.

Mae gan Kieran ddiddordeb brwd mewn chwaraeon ac yn ymgymryd â gwaith elusennol gyda Ymddiriedolaeth Ty Hosana a Phererindod Plant a'r elusen Night Shelter.

E-bost cyswllt: kieran.mchugh@gwent.pnn.police.uk

 

 

Pennaeth Rheoli Data a Chyfiawnder Troseddol - David Broadway

Ymunodd Dave â Heddlu Gwent yn 1995 fel rhan o'r adran gyllid ac mae hefyd wedi llenwi rôl Rheolwr Busnes a Rheolwr Cydweithredu Technegol Gwasanaethau Adnoddau a Rennir, cyn symud i'r maes Cyfiawnder Troseddol yn 2011.

Mae Dave wedi bod yn Bennaeth y Ddalfa, Gweinyddiaeth Cyfiawnder a Rheoli Data dros dro ers mis Mawrth 2016 ac ar hyn o bryd mae'n arwain adolygiad o faes busnes Gweinyddiaeth Cyfiawnder.

E-bost cyswllt: david.broadway@gwent.pnn.police.uk

Pennaeth Cyllid  - Lorna Virgo

Ymunodd Lorna â Heddlu Gwent ym mis Mehefin 2017 ar ôl gweithio fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i elusen cydraddoldeb flaenllaw yng Nghymru. Mae gan Lorna BSc (Anrhydedd) mewn Mathemateg a Cyfrifyddu gyda Rheolaeth Ariannol ac mae'n aelod o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW). Mae wedi gweithio'n lleol ac yn rhyngwladol ar gyfer y cwmni gwasanaethau proffesiynol byd-eang PricewaterhouseCoopers. 

Mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol am Strategaeth Ariannol, Perfformiad Ariannol, Cyflwyno Gwybodaeth Statudol a Rheoli, Rheoli'r Trysorlys a Gwasanaethau Canghellor ac mae'n canolbwyntio ar sicrhau bod yr adran yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

E-bost cyswllt: lorna.virgo@gwent.pnn.police.uk

Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol - Rhys Jones

Ymunodd Rhys â Heddlu Gwent ym mis Mai 2017 ar ôl gweithio mewn uwch rolau cyfathrebu yn y Post Brenhinol ccc a Centrica ccc. Mae'n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaethau cyfathrebu mewnol ac allanol yr Heddlu gan ganolbwyntio ar gyfathrebu digidol. Mae Rhys yn CIPR achrededig ac wedi gweithio yn y diwydiant cyfathrebu ers dros 20 o flynyddoedd.

 E-bost cyswllt: rhys.jones@gwent.pnn.police.uk